Vedtægter for Socialdemokratiet i Region Syddanmark

Vedtægter

§ 1. Regionsorganisationens navn og tilhørsforhold

Regionsorganisationens navn er: Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

Regionsorganisationen dækker Region Syddanmark, og er en del af den socialdemokratiske

landsorganisation.

Regionsorganisationen er en nonprofit organisation.

§ 2. Formålet

Regionsorganisationens formål er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse

og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og

politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Regionsorganisationen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets

gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger.

Dette gøres ved:

• at inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det

organisatoriske arbejde, herunder samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse.

• at formidle samarbejdet med regionens folketingskandidater, regionsrådsgruppen og

kredsene.

• at formidle samarbejdet med regionens øvrige organisationsled.

• at arbejde for at få og fastholde flere medlemmer.

§ 3. Regionsorganisationens opgaver

Regionsorganisationen varetager partiforeningernes og kredsenes fælles politiske og

organisatoriske interesser og skal herunder:

• Inspirere til og koordinere politiske dialoger.

• Foretage opstilling af kandidater til regionsrådet jf. § 7, § 8 og § 9.

• Indstille forslag til kandidat(er) til Europa-Parlamentsvalget jf. § 11.

• Føre valgkamp for de opstillede kandidater til regionsrådet og Europa-Parlamentet.

• Samarbejde med regionsrådsgruppen jf. § 10.

• Yde bistand til kredsorganisationer og foreninger ved valgkampe.

• Samarbejde med partiforeninger og kredse om oplysnings- og uddannelsesvirksomhed.

• Koordinere samarbejdet mellem folketingskandidater, hovedbestyrelses-, regionsråds- og

kommunalbestyrelsesmedlemmer.

• Sørge for et nøje samarbejde mellem samtlige foreninger i regionen.

• Løse opgaver fra andre led i organisationen jf. § 12.

§ 4. LIGESTILLING

Regionsorganisationen bør ved udarbejdelse af opstillingsregler og opstilling af kandidater til

politiske valg arbejde for reel ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2. Regionsorganisationen bør arbejde for reel ligestilling mellem kønnene f.eks. ved valg af

bestyrelsesmedlemmer og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg.

§ 5.
KONTINGENT

Regionen fastlægger sit kontingent hvert år på repræsentantskabsmødet efter nærmere regler

vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. De vedtagne kontingentsatser skal indberettes til Partikontoret efter regler vedtaget af

Hovedbestyrelsen. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år, dog

mindst de vejledende satser. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og

videresendes til regionsorganisationen i henhold til de vedtagne kontingentsatser.

§ 6. Partiskat

Alle, der direkte eller indirekte varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, skal betale

partiskat. Partiskatten fastsættes af repræsentantskabet for et kalenderår ad gangen. Partiskatten

opkræves af regionsorganisationens kasserer og hensættes til afholdelse af valgkampe.

Stk. 2. Partiskatten udgør minimum 3 procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende

som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for

udgifter, løntab eller andet. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb,

der er indbetalt.

Stk. 3. Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt

senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil

man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt.

Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab.

Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende

indbetaling af partiskat.

§ 7.
REGIONSRåDSVALG

Senest på det ordinære repræsentantskabsmøde i kalenderåret forud for afholdelse af regionsrådsvalg beslutter repræsentantskabet opstillings- og afstemningsregler. Af

afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller repræsentantskabsafstemning. Repræsentantskabet fastlægger selv sine urafstemningsregler.

Stk. 2. Senest på det ordinære repræsentantskabsmøde i kalenderåret forud for afholdelse af regionsrådsvalg nedsætter repræsentantskabet et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig

for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSUmedlemmer

af partiet. Herudover beslutter repræsentantskabet, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Stk. 3. Regionsorganisationen skal, sammen med kredsene i regionen, føre valgkamp for de opstillede kandidater.

§ 8.
OPSTILLINGSREGLER TIL REGIONSRåDSVALG

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én regionsrådsformandskandidat.

Stk. 2. Ingen medlemmer af partiet kan:

• være medlem af både Folketinget og Europa-Parlamentet.

• være medlem af både en kommunalbestyrelse og Folketinget.

• være medlem af både et regionsråd og Folketinget.

• være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke opstille til begge dele samtidig.

• være medlem af både et regionsråd og Europa-Parlamentet.

• være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet.

Stk. 3. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

Stk. 4. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give

konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man

varetager to fuldtids valgte poster.

Stk. 5. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes til Hovedbestyrelsen.

§ 9.
VALGREGLER TIL REGIONSRÅDSVALG

Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. Ved forslag til kandidater til regionsrådsvalg skal der vedlægges en generalforsamling/repræsentantskabsmøde beslutning, med underskrift af dirigenten og formanden. Ved forslag om spidskandidat/regionsrådsformandskandidat skal vedlægges et Generalforsamling/repræsentantskabsmøde beslutning, med underskrift af dirigenten og formanden. Valgbare er medlemmer af partiet, der er bosiddende i regionen, og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4.

Afstemningen om kandidat til regionsrådsformandsposten skal foretages separat.

Spidskandidaten tildeles plads nr.1 på listen

Stk. 2. Valg af de øvrige kandidater, foretages af de enkelte kredse i regionen. Hver kreds skal opstille minimum 1. kandidat. Opstilling af øvrige kandidater til regionsvalget, skal være foretaget senest den 1. marts i valgåret, og meddelelse om valget skal være Arbejdsudvalget i hænde senest den 2. marts i valgåret

Stk. 3. De øvrige kandidater placeres på listen. Kredsene tildeles en plads på stemmesedlen, ud fra det samlede personlige stemmetal, kredsen fik ved sidste valg. Den kreds der har flest personlige stemmer, tildeles plads nr. 2 og så videre.

Stk. 4. DSU-kandidaten får plads nr. 6 på listen.

Kandidaterne skal opfylde betingelserne i Partilovens § 4 og være bosiddende i regionen, have stemmeret.

Stk. 5. Den endelige kandidatliste anmeldes som sideordnet liste.

Stk. 6. Foregår afstemningen på et repræsentantskabsmøde, kan der kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Stk. 7. I tilfælde af at valget af spidskandidat/regionsrådsformandskandidat foregår i en

kompetent forsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i regionen.

Stk. 8. Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og andre stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Stk. 9. Urafstemninger kan foregå elektronisk eller skriftligt. Ved elektronisk afstemning må kun anvendes de af Hovedbestyrelsen godkendte elektroniske afstemningssystemer. Ved elektronisk afstemning skal medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i elektronisk afstemning, kunne deltage skriftligt. Ved skriftlig afstemning må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som regionsorganisationen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres regionsorganisationens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, hvor mange kandidater der skal/må stemmes på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.

Stk. 10. Udsendelsen forestås af regionsorganisationens arbejdsudvalg og sker på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i partiets medlemssystem. Ved skriftlig afstemning skal medlemmerne sammen med materialet have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af regionsbestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Regionsbestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.

§ 10.
SAMARBEJDET MED REGIONSRåDSGRUPPEN

Straks efter regionsrådsvalget samles ledelsen i regionsorganisationen og den nye regionsrådsgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål mv. Indkaldelsen til mødet foretages af regionsformanden.

Stk. 2. Regionsbestyrelsen skal mødes med regionsrådsgruppen mindst to gange om året for at drøfte det regionalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det regionale budget.

Stk. 3. Regionsorganisationens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. Bestyrelsen udpeger regionsorganisationens repræsentanter til deltagelse i regionsrådsgruppens møder.

Stk. 4. Regionsrådsgruppen aflægger beretning på regionsorganisationens repræsentantskabsmøde.

§ 11
EUROPA-PARLAMENTSVALG

Opstilling af kandidater foretages af Kongressen efter indstilling fra regionsorganisationerne.

Stk. 2. En partiforening, en kreds eller en kreds af medlemmer kan over for regionsorganisationen, i overensstemmelse med de af kongressen vedtagne opstillingsregler, foreslå kandidater til Europaparlamentsvalget. Forslag til kandidater til et Europa-Parlamentsvalg skal vedlægges en stiller erklæring, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Hvert medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Ved forslag om spidskandidat/regionsrådsformandskandidat skal vedlægges en stiller erklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Dette gælder også, når det er en generalforsamling eller et repræsentantskab, der indstiller kandidaten. Hvert medlem kan kun være stiller for én spidskandidat.

Stk. 3. Regionsorganisationens repræsentantskab indstiller det antal kandidater i prioriteret rækkefølge, som regionen er tildelt i henhold til opstillingsreglerne.

§ 12.
OPGAVER FOR ANDRE LED I ORGANISATIONEN

Regionen har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i partiloven og yde den bistand i partiarbejdet, som partiledelsen og foreninger og kreds i regionen må anse for påkrævede.

Stk. 2. Det er bestyrelsens ansvar at opdatere partiets medlemssystem i forhold til valgte til tillidsposter i kredsen.

§ 13
REPRÆSENTANTSKABET

Regionsorganisationens øverste myndighed er repræsentantskabet, der skal holde ordinært møde inden udgangen af andet kvartal. Repræsentantskabet indkaldes med en måneds varsel af bestyrelsen.

Stk. 2. Under helt særlige omstændigheder, hvor det er lovstridigt eller ikke anbefalelsesværdigt at samles i det antal, der sædvanligvis deltager i repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at repræsentantskabsmødet kan afholdes udelukkende elektronisk.

Stk. 3. Repræsentantskabet består af delegerede valgt af partiforeningers og kredses kompetente forsamlinger samt kredsbestyrelsen. Delegerede kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde. Alle medlemmer i regionen har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret.

Stk. 4. Som delegerede deltager kredsorganisationernes bestyrelser, dog højst med fem delegerede fra hver kreds, de i regionen valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer, en DSUrepræsentant, der er medlem af partiet, fra hver storkreds i regionen samt regionsbestyrelsen. Partiforeninger opnår delegerede således: For de første 50 medlemmer to repræsentanter. Derefter en repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer. Ved beregningen af foreningernes repræsentationsret regnes med det medlemstal, for hvilket der i gennemsnit er betalt kontingent til Partikontoret i det sidste regnskabsår. Kun medlemmer, der opfylder betingelserne i partilovens § 4, kan vælges som delegerede.

Stk. 5. Dagsordenen for mødet i repræsentantskabet skal indeholde:

• Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år. Udvalg nedsat af repræsentantskabet aflægger beretning, og kassereren fremlægger regionsbestyrelsens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.

• Hovedbestyrelsesgruppen aflægger beretning.

• Politiske beretninger fra regionsrådsgruppen og Europa-Parlamentsgruppen.

• Valg til arbejdsudvalg: Formand i lige år. Næstformand i ulige år, kasserer i lige år.

Organisationssekretær i ulige år. Herudover vælges to revisorer samt to revisorsuppleanter. Valgbare er medlemmer af partiforeninger i regionen, der ikke er i restance med kontingent og/eller partiskat jf. § 6. Antallet af arbejdsudvalgsmedlemmer bør tilpasses de lokale forhold.

• Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen foregår i de lige år, i henhold partilovens § 16 stk. 3.

• Fastsættelse af kontingent.

• Fastsættelse af partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 3 % iht. § 6.

• Indkomne forslag.

Stk. 6. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en forenings- eller kredsbestyrelse og skal være indsendt til regionsbestyrelsen senest 14 dage forud for mødet. Forslagsberettigede er også regionsbestyrelsen.

Stk. 7. Regionsbestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinært møde i repræsentantskabet. Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinært møde i repræsentantskabet, hvis minimum to kredsgeneralforsamlinger, med angivelse af motiveret dagsorden, begærer det. Det ekstraordinære møde skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 8. Indkomne forslag skal tilsendes de delegerede senest otte dage før mødet i repræsentantskabet sammen med indkaldelse og dagsorden.

§ 14
BESTYRELSEN

Imellem møderne i repræsentantskabet ledes regionsorganisationen af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, organisationssekretær samt sekretær og tre hovedbestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet, kredsformændene eller en af kredsen udpeget stedfortræder, regionsrådsformanden/gruppeformanden samt en repræsentant for DSU, der er medlem af partiet, fra hver af storkredsene i regionen. Kassereren skal være myndig.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt er adgangsberettiget til bestyrelsens møder.

§ 15
ARBEJDSUDVALGET

De repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen udgør et arbejdsudvalg. DSU kan udpege en repræsentant, der er medlem af partiet, til arbejdsudvalget.

Stk. 2. Arbejdsudvalget er ansvarlig over for regionsbestyrelsen for udførelsen af det daglige arbejde.

§ 16
ØKONOMI

Regionsorganisationens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december.

Stk. 2. Regionen skal henlægge midler til regionsråds- og Europa-Parlamentsvalg.

Partiskattemidlerne indgår i denne henlæggelse. Bestyrelsen er ansvarlig for disse midler.

Stk. 3. Offentlig støtte til regionalpolitisk arbejde anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om regional partistøtte

Stk. 4. Regionsorganisationen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan give tilladelse til, at der oprettes betalingskort til brug for formand og kasserer, forudsat at der af bestyrelsen fastsættes regler for anvendelsen, herunder begrænsninger i hvor store midler der må være adgang til på de konti, hvorfra der kan hæves penge. Foreningen kan anvende netbank.

Stk. 5. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet.

§ 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning med 2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Stk. 2. Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt der ikke på et repræsentantskabsmøde er vedtaget anden vedtægt for regionsorganisationen, eller der ikke er foretaget tilretning i forhold til vedtagne ændringer i partiloven, er denne standardvedtægt for regionsorganisationer gældende.

Vedtaget af Socialdemokratiets regions Syddanmarks repræsentantskabsmøde, april 2022