Vedtægter for Socialdemokratiet i Region Syddanmark

Vedtægter

§ 1. Regionsorganisationens navn og tilhørsforhold

Regionsorganisationens navn er: Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

Regionsorganisationen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger. 

Regionsorganisationen omfatter alle socialdemokratiske foreninger og kredsorganisationer inden for regionens område. 

§ 2. Formålet

At inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det organisatoriske arbejde, herunder samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse,

At formidle samarbejdet med regionens folketingskandidater, regionsrådsgruppen og kredsene,

At formidle samarbejdet med partiets øvrige organisationsled, 

At arbejde for øget tilslutning til partiet.

§ 3. Regionsorganisationens opgaver

Stk. 1. Lovbestemte opgaver i regionen samt opgaver fra hovedbestyrelsen. 

Regionsorganisationens hovedopgave er at inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det organisatoriske arbejde i regionen samt at koordinere samarbejdet mellem de socialdemokratiske kommunale grupper i regionen.

Regionsorganisationen er forpligtet til at behandle de sager, som tilstilles den fra hovedbestyrelsen og tilbagesende resultatet af behandlingen til den fastsatte tid. Regionsorganisationen skal udføre de funktioner, som lovene eller hovedbestyrelsen pålægger den. Regionsformanden skal holde alle organisatoriske led og partikontoret underrettet om nyvalg af regionsorganisationens tillidsrepræsentanter, bl.a. formand, kasserer samt regionens partistyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Regionsrådsvalg. 

Regionsorganisationen forestår planlægningen og agitationen i forbindelse med regionsrådsvalgene og er pligtig til i god tid før regionsrådsvalget at afholde et repræsentantskabsmøde eller generalforsamling med henblik på at fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i regionsrådet. 

På valg natten samles formand, næstformand med spidskandidat for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. Formand, Næstformand deltager sammen med spidskandidaten i konstitueringsforhandlingerne. 

Formanden er forhandlingslederen.

Indkaldelsen til mødet foretages af formanden.

Dagen efter regionsvalget samles ledelsen i regionen og den nye regionsgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.

Indkaldelsen til mødet foretages af formanden.

Stk. 3. Bistand til kredsorganisationer og foreninger ved valgkampe. 

Regionsorganisationen skal bistå de lokale foreninger og kredsorganisationer ved planlægningen af kommune-, folketings- og Europa-parlamentsvalg.

Stk. 4. Møder om det regionspolitiske arbejde. 

Regionsbestyrelsen mødes mindst to gange om året med de socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer til drøftelse af det regionspolitiske arbejde. 

Stk. 5. Deltagelsen i regionsrådsgruppens møder. 

Regionsorganisationens ledelse deltager i regionsrådsgruppens møder og skal inddrages i beslutningsprocesserne. 

Stk. 6. Agitation og hvervning. 

Regionsorganisationen skal arbejde for at få flere medlemmer i partiet.

Stk. 7. Samarbejde med foreningerne m.m.

Regionens ledelse bør sørge for et nøje samarbejde mellem regionens foreninger og kredsorganisationer samt formidle nær kontakt med folketingskandidater, partistyrelses-, regionsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Opstillings- og afstemningsregler ved opstilling til regionsrådsvalget

Stk. 1. Opstilling til regionsrådsvalget. 

Regionsbestyrelsen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til regionsrådsvalget. 

Før regionsrådsvalget nedsætter regionsbestyrelsen et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. 

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra regionsbestyrelsen, de enkelte kredse og DSU. Kandidater kan ikke være medlem af kandidatudvalget.

Opstillingen foregår efter opstillings- og afstemningsregler, der er vedtaget på et repræsentantskabsmøde/generalforsamling. Der kan kun opstilles en socialdemokratisk liste i hver region. 

Af opstillingsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnede.

Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling/repræsentantskabsmøde. 

Reglerne må ikke være i strid med partilovens ånd og bogstav. Tvivlstilfælde kan ankes for hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Valg af kandidater.

Valg af kandidater foregår efter udarbejdet fordelingsforslag som indstilles til repræsentantskabet af regionsbestyrelsen. 

For at være kandidat til regionsrådsvalget skal man have været medlem af Socialdemokratiet i et år på valgdagen. Dog kan regionsrepræsentantskabet/generalforsamlingen dispensere for dette. DSU medlemmer medtager deres anciennitet fra DSU.

Afstemningen om kandidat til regionsformand skal foretages separat. Kandidater til regionsrådsformand skal meddeles på forhånd. 

Er der mere end én kandidat til regionsrådsformand, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal hele kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i regionen. 

Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne gyldige stemmer. 

Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

§ 5. Suppleringskandidater i regionen

Regionsorganisationen kan derudover træffe beslutning om opstilling af en eller flere kandidater ud over de, som er opstillet.

§ 6. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Opstillingsmøder 

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles kandidater til regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler. 

Kun medlemmer bosiddende i det område, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning. 

Stk. 2. Valg af kongresdelegerede og opstilling til offentlige valg. 

For at kunne vælges til kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent. For kandidater, der opstiller til kommunevalg, Regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU. 

Dispensation fra denne regel kan i særlige tilfælde gives af den kandidatudpegende forsamling. Når der bruges urafstemning, er det den øverste myndighed (regionsrepræsentantskabsmøde/generalforsamling) i forbindelse med afstemningen, der kan dispensere.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Dobbeltmandater. 

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. Ønsker man at være kandidat, må man på forhånd beslutte sig for, på hvilken af de to lister man vil kandidere.

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. 

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg, kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtids valgte poster.

§ 7. Regionsorganisationens ledelse

Stk. 1. Regionsrepræsentantskabsmødet.

Regionsrepræsentantskabet er regionsorganisationens øverste myndighed. Regionsrepræsentantskabet består af delegerede valgt på foreningernes generalforsamlinger. 

Som delegerede deltager i øvrigt kredsorganisationernes bestyrelser, dog højst med fem delegerede fra hver kreds, de i regionen valgte partistyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra DSU, samt regionsorganisationens bestyrelse. Derudover beslutter repræsentantskabet selv, hvem der kan være delegeret.

Adgangsberettigede med taleret, men uden stemmeret er partiets folketingskandidater i regionen, partiets regionsrådsmedlemmer, partiets borgmestre eller gruppeformænd i kommunalbestyrelserne samt formændene for regionsorganisationens permanente udvalg. Øvrige medlemmer har adgang med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 2. Beregningsgrundlag for foreningsrepræsentanter. 

Foreningerne har repræsentation efter følgende regler: 

For de første 50 medlemmer 2 repræsentanter. Derefter 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer. Alle medlemmer af Socialdemokratiet er i øvrigt adgangsberettigede med taleret, men uden stemmeret. 

Ved beregningen af foreningernes repræsentationsret regnes med det medlemstal, for hvilket der i gennemsnit er betalt kontingent til partikontoret i det sidste regnskabsår. For at kunne udpeges til delegeret til repræsentantskabet skal vedkommende have betalt kontingent. 

Stk. 3. Indkaldelse af repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet samles minimum en gang årligt. 

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af regionsbestyrelsen med en måneds varsel. 

Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en forenings- eller kredsbestyrelse og skal være indsendt senest 14 dage forud for mødet. 

Forslagsberettigede er også regionsbestyrelsen. 

Indkomne forslag skal tilsendes de delegerede via regionens partiforeninger senest otte dage før repræsentantskabsmødet sammen med indkaldelsen og dagsorden.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af regionsbestyrelsen eller på begæring af 3 kredsbestyrelser. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes tidligst otte dage og senest 14 dage efter begæringens fremkomst. 

Stk. 4. Repræsentantskabsmødets opgaver. 

På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger regionsbestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges uddannelses- og aktivitetsplan for det kommende år. Nedsatte udvalg aflægger beretning og kassereren fremlægger det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger. Herudover aflægger formanden for regionsrådsgruppen beretning, og regionens medlemmer af hovedbestyrelsen aflægger beretning. 

Der foretages valg til arbejdsudvalget af:

Formand, næstformand, kasserer, organisationssekretær med ansvar for uddannelse og udvikling, og 2 bestyrelsesmedlemmer. DSU udpeger 1 medlem. Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Arbejdsudvalget tiltrædes derudover af de til hovedbestyrelsen valgte samt Regionsrådsgruppens gruppeformand – alle med stemmeret.

Formand, Organisatorisk sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år.

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer forgår i lige år.

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

Der vælges et antal Hovedbestyrelsesmedlemmer i henhold til partiets love.

Alle Hovedbestyrelse medlemmer og suppleant vælges for 2 år.

Regionsrepræsentantskabsmødet fastsætter størrelsen af partiskat, som skal være minimum 3 %.

Stk. 5. Bestyrelsens sammensætning og opgaver. 

Imellem repræsentantskabsmøderne ledes regionsorganisationen af bestyrelsen, der består af arbejdsudvalget valgt på repræsentantskabsmødet, en repræsentant fra DSU samt kredsformændene. Regionens repræsentantskabsmøde beslutter derudover, hvem der er medlem af regionsbestyrelsen.

Adgangsberettigede er regionens folketingskandidater, regionens partistyrelsesmedlemmer samt formændene for regionsorganisationens permanente udvalg. Regionsbestyrelsen beslutter derudover, hvem der er adgangsberettiget til regionsbestyrelsens møder uden stemmeret.

Regionsbestyrelsen mødes normalt 6 gange om året. 

Arbejdsudvalget er ansvarlig over for regionsbestyrelsen for udførelsen af det daglige arbejde. 

Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Regionsorganisationens økonomi

Stk. 1. Kredsorganisationernes ydelser. 

Udgifter til regionsorganisationens virksomhed afholdes af de respektive kredsorganisationer. Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Udgifter til Regionsrådsvalg. 

Til udgifterne for regionsorganisationen, i forbindelse med Regionsrådsvalget og mellemvalgs aktiviteter henlægges nødvendige beløb i en valg- og informationspulje. Midlerne fra partiskatten indgår i denne pulje. Puljen skal opføres særskilt i regnskabet. 

Stk.3. Tilskud efter partistøtteloven 

Regionskassereren er ansvarlig for at søge og administrere tilskud efter partistøtteloven.

Stk. 4. Regnskabsår og revision. 

Regionsorganisationens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december. 

Stk. 5. Tegningsrettigheder. 

Regionsorganisationen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår regionens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. 

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en repræsentantskabsmøde.

§ 9. Partiskatregel for øvrige tillidshverv

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler mindst 3 % af bruttobeløb, der udbetales som løn, honorarer, diæter eller lignende for opgaven, til partiet. Beløbet opkræves af regionskassereren og indsættes i valg- og informationspuljen. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen.

Udgifter til rejse og ophold, der refunderes over den kommunale udbetaling af løn og vederlag, kan fratrækkes, før der betales partiskat. Der kan ikke foretages fradrag for andre udgifter eller løntab.

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.

Der indbetales partiskat minimum én gang i kvartalet af det udbetalte beløb. For mindre beløb en gang om året. Senest 1. april i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. 

For folketingsgruppens medlemmer og alle, der varetager hverv, der direkte eller indirekte er foranlediget af folketingsgruppen, opkræves partiskatten af partikontoret. 

Manglende indbetaling af partiskat medfører tab af medlemskab på samme måde som manglende indbetaling af kontingent.

§ 10. Ligestilling mellem kønnene

Kongressen henstiller, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fællesledelser.

Endvidere ved udpegning til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg. 

§ 11 Suppleringskandidater i storkredsene

Hvis der ikke er opstillet folketingskandidater af begge køn i en storkreds, skal regionen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet fra kredsene. 

Den pågældende kandidat skal i givet fald vælges på et regionsrepræsentantskabsmøde efter indstilling fra en foreningsgeneralforsamling, et kredsrepræsentantskabsmøde, en kredsgeneralforsamling eller 50 medlemmer ved personlig underskrift. 

Såfremt der opstilles suppleringskandidat, nedsætter regionsbestyrelsen en baggrundsgruppe, der støtter kandidaten mellem valgene og arrangerer valgkamp for kandidaten.

§ 12. Vedtægterne 

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter et repræsentantskabsmødes beslutning med 2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav. 

Tvivlstilfælde kan ankes for hovedbestyrelsen. 

Såfremt der ikke på et repræsentantskabsmøde er vedtaget andre vedtægter for regionen, er disse standardvedtægter gældende.

Disse vedtægter er vedtaget af repræsentantskabet i Socialdemokratiet Region Syddanmark den 18. april 2009.